Downloads

Informatiegids

De informatiegids van kindercentrum “Het Zonnetje” bevat informatie over de organisatie van het kindercentrum, waar we voor staan en hoe wij de dag vorm geven. Je kunt hier in lezen wat je van ons mag verwachten in de tijd dat je het kind aan ons toe vertrouwd.

Bekijk informatiegids

Pedagogisch beleid

Kindercentrum “Het Zonnetje” heeft haar visie op kinderopvang conform de wet IKK en in samenspraak met de oudercommissies vastgelegd in een aantal pedagogische beleidsplannen. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik, het vier/ogenprincipe en nog veel meer.

Onze volledige pedagogische beleidsplannen kunt u hier inzien:

Klachten

Mochten er, om wat voor redenen dan ook, klachten zijn over bijvoorbeeld de begeleiding, de hygiëne, het materiaal waar mee gewerkt wordt dan kunt u dit melden bij de directie of bij de groepsleidsters. Tevens kunt u ook direct uw klacht neerleggen bij de externe klachtencommissie. De Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) schrijft voor dat kinderopvangorganisaties op een zorgvuldige wijze met klachten van ouders omgaan. De wet schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een klachtenregeling opstelt en ouders over deze regeling informeert.

In elke kinderopvangorganisatie is het verplicht om een klachtencommissie te hebben of om zich aan te sluiten bij een klachtencommissie die werkt voor meerdere instellingen.

Wij zijn hiervoor aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK). Kijk hier voor de volledige klachtenprocedure.

Algemene voorwaarden

Kindercentrum “Het Zonnetje” is als lid van de brancheorganisatie kinderopvang verplicht de algemene voorwaarden van de branch toe te passen. Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Mocht je na het lezen van alle informatie nog vragen hebben, kom dan gerust langs aan de Noorderringweg 30 te Marum of bel 0594-769073 maar mailen kan ook marelint@kov.quadraten.nl

Om alvast een fotoimpressie te zien verwijzen u ook graag door naar onze Facebook-pagina’s
Dagopvang en BSO Het Zonnetje: https://www.facebook.com/kchetzonnetje
Peuteropvang Holle Bolle Boom: https://www.facebook.com/De-Holle-Bolle-Boom-166530010774311

Menu